Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

 


VÝBEROVÉ KONANIE

Obec Petrovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Petrovce.
Bližšie informácie: 


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2018 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Bližšie informácie - viď. pozvánka: 
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA.


Juniáles 09.06.2018

Opäť sa ukázalo, že viacej ľudí, ak sa zjednotia a robia s rovnakým cieľom jednu vec, dokážu to spraviť rýchlejšie i kvalitnejšie. Príkladom i potvrdením je úspešne zvládnutý JUNIÁLES, ktorý dňa 9. júna 2018 organizovali zamestnanci OcÚ v úzkej súčinnosti s výborom MS SČK, členmi PZ Lipiny, skupiny Petrovce, členmi DHZO a v žiadnom prípade nemôžem opomenúť pedagogický zbor Základnej i Materskej školy. Že sme pri jeho organizovaní zvolili správnu formu nasvedčuje fakt, že každým rokom sa zvyšuje počet zúčastnených, ale hlavne radosť, spokojnosť a úsmev na tvárach našich detí, ktoré sa aktívne zapájali do všetkých pripravených akcii a súťaží. Za pomoc pri organizovaní i samotnom zabezpečení všetkým ďakujem a verím, že i v nasledujúcich rokoch bude táto akcia úspešne organizovaná.

  

     

     

     

     

     

     

     


6. máj 2018 – stavanie MÁJA

Po vzájomnom dohovore a v úzkej súčinnosti s FS OBLÍK, výborom MS SČK a DHZO vedenie obce opätovne zorganizovalo stavanie mája. Napriek tomu, že sa táto akcia teší značnej pozornosti občanov, ku konštatovaniu, že sa jedná o tradíciu, nakoľko sme zaznamenali ešte len druhý ročník, ešte hovoriť nemôžme. Avšak bohatá aktívna účasť folkloristov, ktorí potešili prítomných svojimi vystúpeniami, ale i zástupcov miestnych spoločenských organizácii vytvára predpoklad vybudovania úspešnej tradičnej akcie. Za aktívny prístup patrí poďakovanie všetkým, čo sa na príprave i priebehu aktívne zúčastnili.

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

11. marca 2018 už po štvrtý krát zorganizovali muži, starosta obce, poslanci OZ, zamestnanci obce a členovia DHZO, oslavu MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN. Na túto oslavu boli pozvané všetky ženy a prevažná väčšina svoju účasť i potvrdila. Vývoj udalostí v obci nakoniec prinútil organizátorov zmeniť termín konania a i mnohé ženy sa nakoniec z objektívnych dôvodov na oslave nezúčastnili.
I napriek tomu je možné konštatovať , že cieľ akcie, ktorým bolo uctiť si všetky ženy, bol naplnený. O obsluhu, rovnako ako po ostatné roky sa postarali muži a o zábavu sa starali členovia FS GAŠTANKA zo Strážskeho.

    

    

    

    

    

    

    


TROJKRÁĽOVÝ PLES 2018

Po nultom – testovacom plese MS SČK v spolupráci s OcÚ zorganizovali 1. ročník TROJKRÁĽOVÉHO PLESU. Ťažisko práce pri jeho organizovaní i vlastnom zabezpečení prevzali členky MS SČK, vrátane pracovníčok OcÚ, za čo in všetkým patrí poďakovanie. Ohlas u hostí bol mimoriadne priaznivý, čo vytvára predpoklad pre rozvoj ďalšej veľmi peknej akcie podporujúcej rozvoj kultúrnych tradícii a utužovania medziľudských vzťahov. Samozrejme, že pri zabezpečovaní tak náročnej akcie je priestor i na menšie nedostatky. I v našom prípade, napriek výnimočnosti celej akcie, sme opomenuli na dôležitú vec a tou bolo zabezpečenie jej zdokumentovania, čo však nie je až tak dramatické a neovplyvnilo to samotnú úroveň zábavy. Ešte raz vyslovujem veľké poďakovanie všetkým čo sa na príprave i vlastnej organizácii podieľali.

          

   

    

          


PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ NA ROK 2018:


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2018:

AKO TRIEDIŤ ODPAD -  informačný materiál pre občanov


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk