Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

ĎALŠIE DOKUMENTY

Rok 2018

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

26.11.2018 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
07.11.2018 Obec Petrovce Návrh rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
16.10.2018  Obec Petrovce  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VOLBÁCH:
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - kandidáti
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - voliči
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - volebné komisie 13.08.2018 OÚ Vranov n.T., pozemkový a lesný odbor Rohodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce
25.05.2018 Obec Petrovce SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Informácia o spracovaní osobných údajov
15.05.2018 Obec Petrovce Záverečný účet Obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Rok 2017

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

12.12.2017 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020
12.12.2017 Obec Petrovce VZN 011/2017 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni
03.07.2017 KOSIT EAST s.r.o. Nový zvozový kalendar 2017 - zmeny v separovanom zbere
09.06.2017 Obec Petrovce Záverečný účet obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
28.04.2017 Obec Petrovce Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa
03.02.2017 Obec Petrovce VZN 009/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Petrovce

Rok 2016

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

02.12.2016 Obec Petrovce Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019
02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 004/2015
02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 001/2015
24.06.2016 Obec Petrovce VZN 008/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce
12.02.2016 Obec Petrovce Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015-2022

Rok 2015

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

18.12.2015 OZÓN Hanušovce a.s. Žiadosť o vydanie zmeny povolenia
12.12.2015 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na kalendárny rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 007/2015 o príjmaní detí do Materskej školy Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 006/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 005/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 004/2015 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce na rok 2016
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 003/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 002/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016
27.11.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy
24.06.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (Transformácia odpadu na formu vhodnú na ďalšie spracovanie)
16.06.2015 OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente (Program hosp. a soc. rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020)
12.03.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Zmena vodoprávného povolenia (Kanalizácia a ČOV Petrovce)
30.04.2015 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice Zverejnenie a výzva (Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce)

PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVCE na roky 2015 - 2022

Rok 2015

Dátum

Názov dokumentu

Detaily

04.11.2015 NÁVRH Programu rovoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022 (verzia 1.0)
29.10.2015 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE:
Programe rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE

Všetky dokumenty týkajúce sa Územného plánu obce Petrovce si môžete pozieť v časti: www.obecpetrovce.sk/uzemny-plan-obce-petrovce.htm


Povinne zverejňované dokumenty - ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY, VÝZVY, VÝBEROVÉ KONANIA, DORUČENÉ CENOVÉ PONUKY A USKUTOČNENÉ PRIESKUMY TRHU nájdete v časti:

www.obecpetrovce.sk/povinne-zverejnovanie-petrovce.htm

 

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk