Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

 


6. DECEMBER - DEŇ SV. MIKULÁŠA

Mnohým tento sviatok pripomína vlastné detstvo, čistenie topánok, ich stavanie na parapety okien a ranné prebúdzanie v nádeji, že im svätý Mikuláš do vyčistených topánok niečo nadelil. Iste tomu nebolo inak i v mnohých našich rodinách pred týmto Mikulášom.
Napriek tomuto poznaniu, vedenie našej obce zorganizovalo dňa 6. decembra Mikulášsku slávnosť, na ktorú bol pozvaný Mikuláš, aby rozsvietil Vianočný stromček, odmenil a potešil našich najmenších spoluobčanov – naše deti, vnukov a pravnukov. Nakoniec to ale dopadlo tak, že sme si robili radosť navzájom. Okrem vystúpenia našej speváckej skupiny HERLICA, v ktorej podaní odzneli krásne koledy, detí z materskej i základnej školy pod vedením svojich pedagógov potešili Mikuláša i všetkých nás veľmi pekne pripravenými a krásne odprezentovanými vystúpeniami. Za tieto vystúpenia, ale hlavne za to že boli po celý rok usilovní a poslušní, ich Mikuláš pochválil a nakoniec i obdaroval darčekmi, ktoré pre nich priniesol.

  

  

  

  

  

  

  

  

  


POCTA JUBILANTOM A RADOSŤ Z NARODENÝCH DETÍ

Dňa 22. novembra 2015 sa pod záštitou Obecného úradu Petrovce v priestoroch sály Kultúrneho domu v Petrovciach konalo slávnostné stretnutie obyvateľov našej obce, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. Hoci mesiacom úcty k starším je vyhlásený mesiac október, prejavy vďaky staršej generácii by mali byť samozrejmosťou po celý rok. Preto určite bolo milým potešením pre našich jubilantov, že sa mohli spoločne stretnúť, pohovoriť si trošku a potriasť známemu rukou.

  

  

  

  

  

  

  

  

Patrí už k tradícii pri týchto každoročných stretnutiach pohostiť jubilantov občerstvením, oceniť si ich prácu malým darčekom a potešiť ich kultúrnym programom. Prítomných svojím vystúpením potešili ženy našej speváckej skupiny, folklórna skupina „Destel“ zahrala pre zábavu i do tanca, ale podľa odozvy zúčastnených, najväčšie ovácie a najmilším príspevkom bolo vystúpenie deti z našej základnej školy.

V tomto roku životné jubilea oslávili:

60 rokov:
p. Anna ROZKOŠOVÁ, p. Ľudmila PETEROVÁ, p. Mária KRAJŇAKOVÁ, p. Martin VELČKO, p. Anna PETEROVÁ

65 rokov:
 p. Ján BALOG, p. Anna ČURLIKOVÁ, p. Jozef JENČA, p. Anna JENČOVÁ, p. Ján REPJAK

70 rokov:
p. Ema VELČKOVÁ, p. Pavol KAŇUCH, p. Andrej BALOG

75 rokov:
p. Ján BALOG, p. Helena BALOGOVÁ, p. Anna ČURLIKOVÁ, p. Anna PETEROVÁ, p. Ján OREČNÝ

80 rokov:
p. Anna GDOVINOVÁ

85 rokov:
p. Michal VARGA

90 rokov:
p. Alžbeta REPJAKOVÁ

     

     

     

     

     

Žiaľ, nie všetci oslávenci sa mohli osobne zúčastniť stretnutia, predovšetkým zo zdravotných dôvodov. Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik s pracovníčkou OcÚ p. Annou Gajdošovou ich navštívili a osobne im popriali.

Tradične, ako po iné roky i tohto roku sme sa spoločne s rodičmi i všetkými občanmi obce Petrovce tešili z narodenia deti, našich malých spoluobčanov.

     

     

 

Všetkým oslávencom želáme aj touto cestou veľa zdravia.


3. október 2015 - MIMORIADNE VÝZNAMNÝ DEŇ PRE DHZ I OBEC PETROVCE

O 14.00 hod. do obce zavítala pre občanov obce i obec samotnú mimoriadne vzácna návšteva. Prvý podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Róbert KALIŇÁK osobne priviezol a do rúk nášho predsedu DHZ pána Slavomíra OREČNÉHO odovzdal kľúče od nového hasičského vozidla a protipovodňového prívesu. Prítomní boli i ďalší významní hostia, poslanci NR SR páni Štefan HREHA a Stanislav KUBÁNEK, štátny tajomník MV SR pán Marián SALOŇ, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pána Vendelín HORVATH, predseda Vyššieho územného celku pán Peter CHUDIK, riaditeľ Krajského Hasičského a záchranného zboru v Prešove pán Ján GOLIÁŠ, prednosta Okresného úradu pán Pavol MOLČAN, riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru pán Jozef ONDREJ, predseda OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany pán Štefan HREHA, riaditeľ OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany pán Dušan HAJNÍK a mnohý ďalší. Ostáva len veriť, že techniku, ktorú sme obdŕžali nebudeme musieť používať v reálnej situácii, ale na strane druhej bude vždy pripravená spoľahlivo slúžiť svojmu účelu.
Pre našu obec, tak ako to uviedol vo svojom príhovore starosta obce pán Miroslav BOBRIK bude tento deň významným nielen kvôli hodnotnému daru ktorý obec obdŕžala, ale pripomínať si ho budeme ako deň, keď na pôdu našej obce po prvýkrát zavítali tak významní hostia.

    

    

    

    

    

    

    

    


7. ROČNÍK FUTBALOVĚHO TURNAJA NA "ANNY"

Futbaloví nadšenci v obci v spolupráci s obecným úradom a členmi poľovníckeho združenia LIPINY, zorganizovali už po siedmykrát futbalový turnaj v minifutbale, ktorého sa tradične zúčastňujú družstva z našej obce. Pri tejto príležitosti je potrebné zvlášť vyzdvihnúť prístup členov poľovníckeho združenia, ktorí okrem pomoci pri organizovaní turnaja, aktívnej účasti ich futbalového  družstva, už tradične, vo svojej vlastnej réžii, pripravili pre všetkých prítomných výborný guľáš.

Tohto ročníka i napriek úsiliu organizátorov sa zúčastnili len tri družstva a žiaľ i nižší počet občanov – futbalových priaznivcov. Počas rozhovorov z mnohými občanmi sme zistili, že nižšiu účasť futbalových priaznivcov bola z časti zapríčinená skutočnosťou, že tento ročník sa konal dňa 26. júla, keď mnoho našich žien práve slávilo svoj sviatok v kruhu svojich rodín.

Napriek hodnoteným výsledkom, ktoré dosiahli aktívni futbalisti, môžeme jednoznačne konštatovať, že „VYHRALI“ všetci, čo sa turnaja zúčastnili, a to či už sa jedná o hráčov jednotlivých družstiev, alebo divákov – priaznivcov. 


 43. ROČNÍK MIEROVÝCH SLÁVNOSTÍ POD LYSOU

Obdobne ako počas predchádzajúcich 42 ročníkov, aj tohto roku za nosnú spoločenskú akciu v obci ale i širšom okolí, je možno považovať 43. ročník Mierových slávností pod Lysou. Napriek pozmenenému názvu, ktorý mimochodom v týchto dňoch je vysoko aktuálny a to nie z hľadiska historického, ale predovšetkým z hľadiska dnešnej každodennej potreby, prebiehali tieto slávnosti v duchu predchádzajúcich ročníkov. Na podujatí sa zúčastnilo i viacero pozvaných hostí, vrátane zástupcu OÚ Vranov nad Topľou, riaditeľa ÚPSVaR pána Ing. Ľubomíra Lukiča a zástupcov viacerých organizácii SZPB na čele s členom Ústrednej rady SZPB pánom Ing. Jánom Uhríkom.

Organizáciu celého podujatia zabezpečoval starosta obce, poslanci OZ a pracovníčky kancelárie OcÚ. Na ich príprave sa rozhodujúcou mierou podieľali predovšetkým zamestnanci OcÚ, občania obce zaradení na aktivačné práce, poslanci OZ, členky FS HERLICA a niektorí dobrovoľníci z radov MS SZPB, za čo im všetkým patrí poďakovanie. Zvlášť je potrebné vysloviť poďakovanie nášmu občanovi pánovi Viktorovi Pavlíkovi, ktorý bez nároku na honorár sprostredkoval dovezenie materiálu na úpravu prístupovej cesty do areálu konania Mierových slávnosti a naviac, vo vlastnej réžii v deň konania týchto slávnosti zabezpečil materiál  na označenie priestoru pre účinkujúcich a chemické toalety.

Poďakovanie prináleží i mnohým sponzorom, ktorí k zdarnému priebehu akcie prispeli cenami do tomboly. Hlavným sponzorom bola už tradične spoločnosť OZÓN, a.s. Hanušovce so sídlom v našej obci, ktorá venovala 1. cenu – skúter.  Ďalšími významnými sponzormi boli DÚHA, a.s. Prešov, MIBAL Prešov, MOTOSPOL – predaj náhradných dielov Hanušovce nad Topľou, KOLTEX s.r. o. Hanušovce nad Topľou a Poľovnícke združenie LIPINY.       

Márna by bola ale snaha všetkých menovaných, ak by hlavný program, vystúpenie folklórnych skupín a súborov nenaplnil očakávania. Tu smelo môžeme konštatovať, že dobrým výberom účinkujúcich, členením ich vystúpení do jednotlivých vstupov a v neposlednom rade zodpovednou prípravou a kvalitným výkonom moderátorky programu, našej poslankyne pani Mgr. Hlibokej Čurlíkovej, boli vytvorené všetky podmienky pre výborný umelecký zážitok a zábavu.

K dobrej nálade, poučeniu a príjemnej atmosfére podujatia prispeli i sprievodné akcie ako ukážka Vojenskej polície, jazda na koníkoch, paintball a ďalšie.

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    


20. JÚN 2015

Starosta obce, poslanci OZ v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi našich škôl, členkami MS SČK, mladými členmi miestneho DHZ a pánom Myšíkom,  zorganizovali „0“ ročník JUNIÁLESU.  Ani čiastočná nepriazeň počasia neubrala na dobrej nálade. Do rôznych súťaži sa zapájali nielen deti, ale i ich rodičia. Z asfaltovej plochy ihriska sa stal tanečný parket, kde sa v rytme temperamentných melódii, malí i veľkí, mladí ale i starší, do večerných hodín zabávali.  Vychádzajúc z hodnotenia zúčastnených i organizátorov podujatia  vyjadrujeme presvedčenie, že podobnú akciu môžeme pokojne organizovať opakovane i v  nasledujúcich rokoch a tak vytvoriť novú tradíciu.   

 

 

 

 

 

 


31. MÁJ 2015 

V popoludňajších hodinách  v priestoroch areálu školy zorganizovala MS SČSK oslavu MDD, za čo im patrí poďakovanie. Na mimoriadne vydarenej akcii sa stretli rodičia so svojimi deťmi, ktoré okrem absolvovania rôznych súťaži si pochutnali spoločne s rodičmi na chutnom guľáši. Pre deti však pravdepodobne o najzaujímavejšiu časť dňa sa   postarali prizvaní príslušníci policajného zboru, hasiči a to jak profesionálni, tak i  mladí dobrovoľní hasiči z našej obce a zabudnúť nesmieme ani na praktické ukážky prvej pomoci, ktorú odprezentovala profesionálna pracovníčka OV SČK. Deti prejavili mimoriadny záujem o techniku a výzbroj  a v prípade hasičov ešte i o praktické ukážky zásahu. 

 

 

 

 

 

 


VÝSADBA NÁŠHO "DRUHÉHO CHLEBA"

Po predchádzajúcej aktívnej práci zamestnankýň obecného úradu a jednaniach starostu obce s vedením PD Ďurďoš, dňa 21. apríla 2015 bola zamestnancami OcÚ zabezpečená výsadba zemiakov pre 45 domácnosti našej obce a 8 domácnosti zo susedných Hanušoviec nad Topľou, ktoré o spoločnú výsadbu prejavili záujem. Všetkým prajeme bohatú úrodu.

 

 

 

 


MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATIEK

V druhú májovú nedeľu, už tradične si svet uctieva Deň matiek. Pri príležitostí tohto významného dňa, starosta obce v úzkej súčinnosti s členmi MS SČK a predovšetkým jej predsedníčky pani Anny Pavlíkovej,  spolu s poslancami OcZ, pracovníkmi obecného úradu a mládežníkmi z obce, pripravili a následne rozoslali všetkým mamkám v obci pozvánky na popoludňajšie stretnutie v sále kultúrneho domu, kde bol pre nich zorganizovaný program i malé občerstvenie. Na túto príležitosť si pod vedením svojich pedagógov, pripravili vystúpenia deti z MŠ a žiaci zo ZŠ. Svojimi vystúpeniami potešili nielen svoje mamičky ale rozhodne i všetkých zúčastnených hostí. Záver – bodku urobila svojim vystúpením mužská spevácka skupina z Bertotoviec. O občerstvenie sa postarali predovšetkým členovia MS SČK, prípravou výborného guľášu.

 

 

 

 


NAŠEJ OBCI BOLA UDELENÁ PAMÄTNÁ MEDAILA

Dňa 17.03.2015, pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia II. vojny, udelil minister obrany SR pamätné medaily zástupcom 103 obcí Slovenska, ktoré boli v období od septembra 1944 do skončenia vojny vypálené fašistami. Za našu obec, ktorá bola vypálená ako jedna z prvých, prevzal pamätnú medailu starosta obce Ing. Miroslav Bobrik. Medaila bude uložená spoločne s ďalšími materiálmi, pripomínajúcimi tieto smutné udalosti v živote našich občanov a predkov, na čestnom mieste v pamätnej izbe, aby pripomínala aj súčasnej generácii hrôzostrašné chvíle tej doby, z ktorých by sme si mali zobrať ponaučenie do budúcnosti.

 


OSLAVA MDŽ

Z iniciatívy starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva bola 8. marca zorganizovaná celoobecná oslava Medzinárodného dňa žien s cieľom vzdať úctu naším ženám. Na samotnej oslave sa zúčastnilo vyše 130 žien  obce, ktorým sa prihovoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik a prednosta okresného úradu JUDr. Pavol Molčan. O príjemnú atmosféru sa  postarali žiaci našej školy a žiaci ZUŠ z Hanušoviec nad Topľou pod vedením svojich učiteliek. Veľký potlesk si vyslúžil spevácky súbor Tarnavčan z Tarnavy. Na príprave i zabezpečení sa aktívne podieľali i mladí členovia ZO DHZ z obce, Martin a  Jozef Čurlík , Maroš a Ondrej Gajdoš.

 

 

 

 

 


70. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE ČERVENOU ARMÁDOU

Dňa 19.01.1945, v skorých ranných hodinách, zo smeru od Hermanoviec vstúpili na územie našej obce prví vojaci Červenej armády. Definitívne bolo ukončené trápenie a represálie fašistov na území obce. V obci sme si toto významné jubileum pripomenuli príhovorom starostu obce k občanom, prostredníctvom obecného rozhlasu. Popoludní pracovníci obecného úradu, na čele so starostom, výbor i členovia miestnej organizácie SZPB a občania obce, položili symbolické kytice kvetov k pomníkom padlých na území nášho katastra počas druhej svetovej vojny. Tichou spomienkou a Slovenskou hymnou im takto symbolicky poďakovali a vzdali česť.

 

 

 


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk