Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

 


SLÁVNOSTNÉ ROZSVIETENIE STROMČEKA

Napriek tomu, že Mikuláša tento rok pripadlo až na utorok, vedenie obce v spolupráci s členkami MS SČK pripravili v nedeľu 4. decembra 2016 Mikulášsku slávnosť, na ktorú prišiel i samotný Mikuláš s anjelom. Pred tým, než začal Mikuláš rozdávať darčeky naším najmenším, slávnostne sme rozsvietili vianočný stromček, ktorý bude rozsvietený až do sviatku Troch kráľov. Členky MS SČK pani Anna Pavlíková, Silvia Čurliková a Kvetoslav Velčková pripravili pre deti i dospelých chutný punč.

         

         

         

         Zverejnené dodatky k VZN a Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019

Schválený dodatok č. 1 k VZN číslo 001/2015 zo dňa 02.12.2016 si môžete pozrieť tu:
Schválený dodatok č. 1 k VZN číslo 004/2015 zo dňa 02.12.2016 si môžete pozrieť tu:
Schválený Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019 si môžete pozrieť tu:POSEDENIE S JUBILANTMI

Opäť, v súlade s tradíciami, ale i z dôvodu potreby vzdať úctu jubilujúcim občanom, starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva zorganizovali dňa 20.11.2016 slávnostný obed pre občanov, ktorí oslávili svoje životné jubileum v roku 2016. Spoločne s jubilantmi boli na slávnostný obed pozvaní i rodičia detí, ktoré sa v tomto roku narodili. Samotné posedenie spestrili svojím vystúpením žiaci našej Základnej školy a členovia FS OBLÍK Hanušovce zabavili prítomných tanečnými kreáciami, nádherným spevom ľudových piesni z nášho regiónu a hudobníci FS pod vedením Františka PAVÚKA rozihrali žilky všetkých prítomných. Všetkým vystupujúcim za vysoko pozitívny prístup vyslovujeme poďakovanie.

         

         

              

               

              

         

         


Zverejnený návrh DODATKOV k VZN

Návrh Dodatku č. 1 k VZN číslo 001/2015 zo dňa 16.11.2016 si môžete pozrieť tu:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN číslo 004/2015 zo dňa 16.11.2016 si môžete pozrieť tu:

DZEŇ MAČANKI

Tohto roku sa nám podarilo zorganizovať „0“ ročník súťaže našich gazdiniek vo varení tradičného jedla našich predkov a to „mačanki“. Napriek počiatočnej neochote, či lepšie povedané, určitej tréme a obavám, „čo povedia susedia, ak sa mi nepodarí“ a podobne, nakoniec sa súťaže zúčastnilo šesť našich gazdiniek a to p. Mária Balogová, p. Eva Gdovinová, p. Anna Orečná, p. Helena Zuščinová, Anna Gdovinová a Kvetoslava Velčková. Za účasť a ochotu bola súťažiacim odovzdaná malá pozornosť a zároveň im touto formou, za ochotu zúčastniť sa súťaže a tak prispieť k odovzdávaniu skúsenosti a udržiavaniu tradícií našich predkov, ešte raz aj touto formou vyslovujem poďakovanie. Súťažiace pripravili každá svoju „mačanku“ vo výbornej kvalite, no ako to už pri súťažiach býva, vždy musí byť niekto prvý a niekto druhý, ... V našom prípade, podľa nezávislej komisie, najlepšiu „mačanku“ pripravila p. Anna Gdovinová, nasledovaná p. Máriou Balogovou a Evou Gdovinovou.
K spestreniu atmosféry prispela i súťaž dvojčlenných družstiev mužov v pílení dreva oblúkovou i dvoj-mužnou pílou, kde nakoniec s najlepším časom zvíťazila dvojica, p. Ladislav Petrič a Ing. Ján Jenčo.
Počas celého podujatia bola v areáli veľmi dobrá atmosféra, čo nás utvrdzuje v presvedčení, že máme na čom stavať a zabezpečovať konanie takýchto súťaži i v ďalších rokoch.
Za dôkladnú prípravu technického zázemia akcie vyslovujeme poďakovanie zamestnancom OcÚ a za prípravu občerstvenia ďakujeme členkám MS SČK a hlavne jej predsedníčke p. Anne Pavlíkovej.

         

         

         

         

         

         

         


44. ročník Mierových slávnosti pod Lysou

Opäť sa všetci môžeme tešiť z ďalšieho roku, ktorý sme prežili v mieri a to i zásluhou partizánov a mnohých pomocníkov – občanov našej obce, ktorí sa i v našom regióne aktívne zúčastnili bojov proti vojskám fašistického Nemecka a žiaľ, mnohokrát i proti domácim kolaborantom a fašistom. Aj keď od týchto tragických udalosti už uplynulo viac ako 70 rokov, je potrebné si tieto udalosti pripomínať a to zvlášť v tomto období, keď v mnohých krajinách sveta zúria ozbrojené strety, umierajú nevinní ľudia a ničia sa nevyčísliteľne historické hodnoty. Terajšie oslavy mieru, ktoré sa nám podarilo zorganizovať už po 44. krát, (v minulosti mali rôzne iné názvy) majú za cieľ pripomínať, predovšetkým mladej generácii, historické súvislosti vzniku SNP, jeho význam z pohľadu národne-oslobodeneckého boja a viesť ich k hrdosti na činy našich predkov .
Pracovníci OcÚ zabezpečili kvalitné materiálno-technické zázemie celej akcie. Naviac, v priebehu mesiaca jún až júl bola, predovšetkým zásluhou pánov Jozefa JENČA a Jozefa ČURLIKA, zhotovená tribúna, za čo im obom patrí poďakovanie.
Za prípravu kultúrneho programu dňa 7. augusta 2016 patrí poďakovanie predovšetkým pánovi Jaroslavovi MUCHOVI, pod ktorého režisérskou taktovkou, sme mali všetci možnosť zhliadnuť program, ktorý mal dynamiku, bol poňatý iným spôsobom a ktorého základ bol postavený práve na tradíciách našich predkov. Na príprave sa výraznou mierou spolupodieľala i pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ, ktorá celé popoludnie na profesionálnej úrovni odmoderovala. K zdarnému priebehu nedeľňajšieho programu prispeli i mnohé sprievodné akcie a to predovšetkým ukážky zbraní Armády SR a prelet vrtuľníka z Leteckej základne v Prešove. Nesmieme ale zabudnúť ani na podporu sponzorov z radov podnikateľov a spriatelených obcí. Tu zvlášť patrí poďakovanie nášmu hlavnému sponzorovi, spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s. so sídlom v Petrovciach, ktorej riaditeľ pán PhDr. Milan REMETA odovzdal výherkyni prvú cenu - skúter.
Zlé počasie, vietor a chlad, ale hlavne pasivita členov výboru ZO SZPB a to i napriek vynaloženému úsiliu vedenia i pracovníkov OcÚ pri materiálno-technickom zabezpečení besedy a premietania filmov dňa 6.8.2016, beseda vykonaná nebola a pri premietaní filmu v hľadisku sedelo len pár jedincov.
Záverom vyjadrujem presvedčenie, že pri príprave 45. ročníka budeme stavať na pozitívnych skúsenostiach a tých negatívnych sa vyvarujeme. Touto formou ďakujem všetkým, ktorí sa na príprave i úspešnom priebehu 44. ročníka Mierových slávností pod Lysou spolupodieľali.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


Futbalový turnaj „na ANNY“

Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať, už 8. ročník futbalového turnaja, ktorý poznáme i ako futbalový turnaj „na ANNY“. Dôvodom tohto názvu bola skutočnosť, že termín jeho konania je vždy v nedeľu okolo 26. júla, keď si meniny pripomínajú práve Anny, Aničky ... Tohto roku to vyšlo na 24. júla.
Opäť sa turnaja zúčastnili štyri družstva (Ženáči, Espaňa (potencionálni ženáči), Poľovníci a Mladíci) prevažne zo športovcov - občanov obce, alebo majúcich v našej obci korene. Po urputných, ale férových športových zápoleniach bolo konečné poradie nasledovné:
1. miesto – ESPAŇA ( potencionálni ženáči )
2. miesto – Mladíci
3. miesto – Poľovníci
4. miesto – Ženáči.
Na organizovaní turnaja sa výraznou mierou spolupodieľali členky MS SČK, ktoré zabezpečili občerstvenie – bufet a nehrajúci poľovníci, ktorí pre športovcov, ale i pre ostatných prítomných spoluobčanov pripravili perfektný guľáš.
Všetkým ktorí sa zúčastnili na príprave, reprezentovali svoje družstva a podporovali hráčov svojou účasťou ďakujem a teším sa na ďalší ročník.
 

    

    

    

    

    

    

    

    


AKO TRIEDIŤ ODPAD -  informačný materiál pre občanov


OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

20.07.2016
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou:


Oslavy MDD a JUNIÁLES

Sobota 4. júna 2016 sa niesla v znamení zábavy. Výborné poveternostné podmienky, bohatý program a zabezpečené občerstvenie vytvorili základný predpoklad pre dobrú zábavu a pekne prežitý deň i večer. S praktickými ukážkami deti upútali príslušníci PZ SR, poľovníci a príslušníci DHZO Petrovce, ktorí okrem ukážok techniky a činnosti si svoje príspevky pripravili tak, aby sa do nich mohli primeraným spôsobom zapojiť i deti, čo u nich vyvolalo nesmierny záujem. Veľký záujem vyvolalo i vystúpenie (a nielen detí) divadielka CILILING z Prešova, ktoré sa predstavilo dvomi rozprávkami. Jednotlivé body programu i vlastné vystúpenia usmerňovala a celý program moderovala pani Mgr. Iveta Peterová.
K vytvoreniu výbornej atmosféry prispeli členky MS SČK p. Anna Pavlíková s manželom, p. Silvia Čurliková, p. Eva Gdovinová, p. Ivana Balogová, p. Emília Adamová, p. Anna Gajdošová, p. Jana Orečná, p. Mária Vargová a p. Drahoslava Adamová, ktoré napiekli výborne kysnuté koláče, zabezpečili občerstvenie formou bufetu a pre prítomne deti pripravili i darčeky.
O prípravu priestorov, celkové materiálne vybavenie ale i o následnú úpravu týchto priestorov sa postarali pracovníci OcÚ páni Jozef Čurlik, Jozef Jenča a Andrej Šofranko a členovia DHZO a to hlavne, páni Martin Čurlik, Peter Peter, Andrej Gajdoš, Jozef Čurlik, Jakub Peter a Kristián Orečný. Aká by to však bola zábava bez muziky? O túto i o ozvučenie celého podujatia sa postaral poslanec OZ pán Andrej Čurlik.
Všetkým menovaným, ale i ďalším, ktorých sme nestihli menovať a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na zabezpečení akcie, patrí úprimné poďakovanie.

.  

  

  

  

  

  

  

  

  


Návrh VZN 08/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce

Prečítajte si aktuálny návrh VZN 08/2016 tu.


Náučný chodník HERLICA

Za päťročnú históriu prešlo po chodníku už mnoho turistov i návštevníkov, ktorí sa chceli zoznámiť s informáciami, ktoré Náučný chodník HERLICA návštevníkom poskytuje. Za uplynulé obdobie došlo, predovšetkým vplyvom počasia, na mnohých miestach k zosuvu pôdy na chodník, čo znepríjemňovalo chôdzu. Po dohovore s pracovníkmi Štátnych lesov, n. p., Obecný úrad Petrovce, oslovil miestne spoločenské organizácie a skupiny so žiadosťou o pomoc pri údržbe Náučného chodníka HERLICA. Na brigáde dňa 22.05.2016 sa nakoniec zúčastnilo vyše 50 žien a mužov, občanov obce Petrovce. Počas brigády bol upravený chodník po celej jeho dĺžke. Bodku za brigádou zabezpečili zamestnanci Štátnych lesov, n. p., ktorí pre brigádnikov pripravili chutný guľáš z diviny. Všetkým účastníkom patrí naše poďakovanie.

  

  

  

  


Oslava DŇA MATIEK

Na 8. máj 2016, okrem toho, že sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom, na tento deň pripadol i Deň matiek, ktorý sme oslávili ho spoločne. K veľmi dobrej atmosfére prispeli vystúpenia detí z MŠ i ZŠ, s ktorými ich učiteľky pripravili veľmi pekný program, ale i vystúpenie našej speváckej skupiny Herlica. Prítomné mamy aj mnohí otcovia, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenia svojich potomkov, si pochutnali na výborných koláčoch, ktoré pre nich napiekli členky MS SČK v Petrovciach.

  

  

  


Že by výzva ku konaniu???

Pred blížiacim sa dňom matiek priletel do obce bocian biely. V deň matiek (symbolicky) postával na elektrickom stĺpe oproti sále kultúrneho domu, kde nakoniec (na veľkú radosť našich najmenších) po prvýkrát v známej histórii obce, si postavil hniezdo a zahniezdil.

  

  


VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZŠ V PETROVCIACH

Bližšie informácie:


VÝSADBA ZEMIAKOV - SKORO NA DEŇ PRESNE AKO PRED ROKOM

Už tradične, aj tohto roku pracovníci OcÚ zabezpečovali výsadbu nášho druhého chleba „zemiakov“, za čo im všetkým patrí poďakovanie. Oproti predchádzajúcemu roku, boli zemiaky vysadené o jeden deň skôr, ako predchádzajúci rok no tohto roku bolo o poznanie menej záujemcov o ich výsadbu. Oproti roku predchádzajúcemu to bolo presne o 25% menšia výmera, keď minulý rok bolo vysadených 240 riadkov a v tomto roku len 180.

  

  

  


8. MAREC UŽ TRADIČNE PATRÍ ŽENÁM

Aj v tomto roku, pravda, až o niekoľko dní neskoršie to je 13. marca z iniciatívy starostu obce a poslancov OZ, boli do priestorov kultúrneho domu pozvané všetky ženy na malé posedenie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien. Obdobne ako v roku predchádzajúcom, i teraz sa prítomní muži, starosta obce, poslanci OZ a členovia DHZ obce, postarali o zabezpečenie malého pohostenia a o spríjemnenie posedenia a atmosféru sa postarali prizvaní členovia speváckej skupiny „ROZKVET“ z denného centra na ul. Sabinovskej v Prešove.

  

  

  


SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI

V roku 1953 bol zriadený Pamätník Jad Vašem ako svetové centrum zhromažďovania dokumentácie, výskumu, vzdelávania a pripomínania si holokaustu. Jednou z jeho hlavných úloh je vyjadriť vďačnosť Štátu Izrael a židovského národa nežidovským občanom, ktorí riskovali svoje vlastné životy, aby ich zachránili pred smrťou počas vojny.
Preto bol v roku 1963 zahájený celosvetový projekt „SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI“ ako jedinečná a bezprecedentná snaha obetí vzdať hold ľuďom, ktorí stáli po ich boku v čase vražedných prenasledovaní. Za túto dobu a to až do 27.01.2016 bolo ocenených titulom „SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI“ celkom 546 mužov a žien zo Slovenska.

           

Dňa 27. januára 2016 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, bolo ocenených týmto titulom ďalších desať občanov a medzi nimi i občania Petroviec Ján VARGA a jeho manželka Anna. Ich mená spoločne s ďalšími ocenenými budú vytesané do Múru Cti v Záhrade Spravodlivých v Jad Vašem v Jeruzaleme.

Za svojich rodičov, toto významné ocenenie prevzala ich dcéra pani Anna GDOVINOVÁ rod. VARGOVÁ v prítomnosti svojho vnuka s manželkou, manželkou nebohého brata Jána a jeho dcéry Anny i starostu obce Petrovce.

       

Ceremoniálu sa okrem najvyšších predstaviteľov nášho štátu, prezidenta SR a predsedu NR SR zúčastnilo i mnoho predstaviteľov politického a spoločenského života.

    

        

Za už nebohého Františka Neuman Götza, ktorý bol zachranený, bola prítomná jeho dcéra so synom – vnukom zachráneného, ktorý na udelení ocenenia má najväčšiu zásluhu.

    

Medaily a diplomy osobne odovzdali: J. E. Yitzahak Vaknin, podpredseda Knesetu, p. Oden Forer, predseda parlamentnej izraelsko-slovenskej skupiny priateľstva v Knesete, J. E. Zvi Aviner-Vapni, veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike, p. Avital Gershon, konzulka štátu Izrael v Slovenskej republike.

   

 

    

Príbeh záchrancov VARGOVÝCH prečítala herečka pani Zuzana KRÓNEROVÁ.

Príbeh SPRAVODLIVÝCH MEDZI NÁRODMI - manželov VARGOVCOV si ho môžete aj Vy:

Spravodliví medzi národmi (Righteous Among the Nations)
Ján Varga a jeho manželka (Anna Ján Varga and his wife Anna)

Záchrancovia - Ján Varga a jeho manželka Anna:

         

Zachránený -  František (Efraim) Neumann Gôtz (prezývaný Jozef):

          

Miesto a obdobie záchrany - Petrovce, 1944 -1945.

Zachránený František Neumann, ktorého hebrejské meno bolo Efraim, pochádzal zo Stropkova. V roku 1944, počas vojenskej služby, pravdepodobne v Bardejove, bol naverbovaný do „6. práporovej skupiny". Slúžili v nej len Židia, a to ako pomocné sily pre armádu. Po rozpustení skupiny boli jej členovia rovnako ako Efraim presunutí do pracovných táborov po celom území Slovenska.
Jeden večer v pracovnom tábore Efraimovi a ďalším Židom istý veliteľ prezradil, že na ďalší deň ich budú deportovať do Osvienčimu, a poradil im, aby utiekli a rozpŕchli sa. Skupina 20 Židov sa rozhodla počúvnuť jeho radu.
Efraim sa usadil v obci Petrovce, ktorej obyvatelia boli evanjelici, kde sa už ukrývali niekoľkí Židia a partizáni. Obrátil sa na dom Jána a Anny Vargovcov na základe odporúčania Jánovej sestry Anny Peterovej a ponúkol im svoje služby. Manželia Vargovci, ktorí mali štyri deti, ho zobrali za paholka a sluhu. Oslovovali ho Jozef, aby vyzeral pred cudzími nenápadne. Keďže mali gazdovstvo, tak im Efraim pomáhal, kde bolo treba. Pracoval ako pastier kráv, pomáhal s prácami v domácnosti i okolo domu, v ktorom žil spoločne s rodinou.
Vo svojom svedectve povedal: „Keď som tam prišiel, bolo pre mňa ťažké sa prispôsobiť, pretože som nikdy nerobil takú prácu. Časom som si zvykol. Keďže v dedine boli všetci proti nacistom, mohli sme tam zostať. Dostal som úplne iné oblečenie. Rovnaké, v akom chodili oblečení ostatní po dedine, tak aby Nemci nezistili, že som Žid, ak by tadiaľ prechádzali. Manželia vedeli, že som Žid. Celá dedina vedela, že som Žid."
Vo svojom svedectve Efraim opisuje rôzne domáce práce, ktoré vykonával spoločne s členmi rodiny záchrancov. Keď nemeckí vojaci hľadali Židov a partizánov, tak sa schovával na povale v sene alebo ušiel do lesa. So zvyšujúcou sa frekvenciou pátracích akcií, sa Efraim a niekoľkí kamaráti rozhodli presunúť do úkrytu v neďalekom lese, kde sa zabarikádovali v bunkri. Do obce si prichádzali po jedlo, a tak sa vracal aj do domu manželov Vargovcov. V jeden deň prišiel za nimi do bunkru starosta, aby ich varoval pred blížiacimi Nemcami. Aj napriek tomu, že Nemci už boli v dedine, podarilo sa im včas utiecť.
Dedinčania také šťastie nemali. Dvaja z nich boli zastrelení, deviati odvlečení. Celá dedina Petrovce, čítajúca 38 domov, bola vypálená. Aj dom, v ktorom bývali Vargovci, do tla vyhorel. Rodina zostala žiť v pivnici, jedinej časti domu, ktorá zostala. Na tom istom mieste si postavili neskôr nový dom. Efraim zostal u rodiny aj po vypálení, až do skončenia vojny.
Po oslobodení sa Efraim vrátil do svojho rodného mesta, ale nenašiel tam zo svojej rodiny nikoho. Jeho mama, bratia a sestry boli deportovaní do táborov smrti, okrem jedného brata, ktorý sa pripojil k partizánom, no ten bol tiež zabitý.
Po vojne si Efraim otvoril obchod a udržiaval neustály kontakt so záchrancami, ktorým taktiež materiálne pomáhal.

              

Po vojne pozval ich najstaršiu dcéru Annu na prázdniny do Stropkova. V roku 1949 emigroval do Izraela, ale naďalej zostal v kontakte so svojimi záchrancami, písali si listy a dokonca Vargovcov dvakrát navštívil. Spolu s manželkou, ktorá prežila Osvienčim a so sesternicou z Bratislavy sa stretol s Annou Vargovou, aj keď jej manžel Ján už nežil, a tiež navštívil ich deti Annu, Jána a Jozefa (Mária žila inde). Navštívil tiež hrob Jána Vargu.

Hoci pozval pani Vargovú na návštevu Izraela, odpovedala mu, že je príliš stará na cestovanie. S Efraimovou sesternicou si rodina záchrancov vymieňala pohľadnice a bola to ona, ktorá im dala vedieť o jeho smrti.  


ZVEREJNENIE a VÝZVA zo dňa 22.01.2016

Zverejňujeme žiadosť firmy OZÓN Hanušovce o vydanie zmeny povolenia prevádzky zariadenia Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce - vydanie prevádzkového poriadku: (žiadosť je zverejnená aj v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY - rok 2015)
a ZVEREJNENIE a VÝZVU vydanú Slovenskou inšpekciou životného prostredia: (dokument je zverejnený aj v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - VÝZVY - rok 2016).


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk