Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

 


POSEDENIE S JUBILANTMI A PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Aj tohto roku sme sa spoločne tešili s občanmi, ktorí oslávili životné jubileum. Pri tejto príležitosti, starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva, zorganizovali pre jubilujúcich občanov slávnostný obed. A rovnako ako i po ostatné roky, na tento slávnostný obed boli pozvaní aj rodičia s deťmi, ktoré sa narodili v roku 2017. Pred obedom potešili prítomných deti z materskej i základnej školy, ktoré pod vedením svojich učiteliek si pripravili pekný program. Mnohým prítomný zaihrali i žilky pri vystúpení členov folklórneho súboru OBLÍK a rezkých melódiách ľudovej hudby Ferka Pavúka. Pre uchovanie spomienky na tento deň, sa prítomní jubilanti i rodičia detí podpísali do pamätnej knihy. Žiaľ, musíme ale konštatovať, že nie všetci sa mohli zo zdravotných dôvodov tohto stretnutia zúčastniť. Týchto občanov, spoločne s p. Emíliou Adamovou osobne navštívil starosta obce Ing. Miroslav Bobrik doma, aby im poprial, odovzdal im malú pozornosť a zároveň sa takto aj oni mohli podpísať do pamätnej knihy obce.

 


V PREDVEČER MIKULÁŠA SME SLÁVNOSTNE ROZSVIETILI VIANOČNÝ STROM

5. decembra nás navštívil sám Mikuláš, aby na žiadosť detí zažal sviečky na vianočnom stromčeku pred budovou kultúrneho domu. Okrem slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka, doniesol Mikuláš deťom i darčeky. S Mikulášom prišiel tohto roku i čert, ktorý vystrašil nie jedno dieťa, ale nakoniec Mikuláš konštatoval, že všetky deti sa v uplynulom roku správali dobre a tak im odovzdal darčeky a čert si musel uhlie odniesť sám. Mnohé z detí sa Mikulášovi poďakovali i zarecitovaním básne či zaspievaním peknej pesničky.„ Dzeň mačanki – 1. ročník

Píše sa 7. október 2017 a občania obce majú možnosť sa zúčastniť ďalšieho, po „0“ v roku 2016, teraz 1. ročníka „Dňa mačanki“. V deň konania nám svietilo slniečko a na toto ročné obdobie sme si tuším nemohli lepšie počasie ani priať. Okrem našich žien sa do súťaže vo varení mačanki zapojilo i družstvo chlapov páni Ľubomír Balog a Ondrej Mihaľov, ktorých mačanka sa nakoniec umiestnila na druhom mieste, za víťazkami p. Kvetoslavou Velčkovou a p. Annou Gajdošovou. Tretím v poradí bola mačanka varená družstvom p. Márie Balogovej a Anny Pavlíkovej.
Príjemným spestrením celej akcie bola i súťaž dvojíc v ručnom pílení dreva a to jednotlivci oblúkovou pílou a vo dvojici, pílou bruchatkou.
Sme presvedčení, že i v nasledujúcich rokoch bude táto akcia prebiehať a to i s hojnejšou účasťou a hlavne s vedomím, že je organizovaná kvôli tomu, aby sa vzájomne stretávali, zabavili sa a vymenili si vzájomne poznatky a skúsenosti. V závere vyslovujeme i poďakovanie všetkým, čo sa na príprave i samotnom priebehu akcie podieľali.
Mierové slávnosti pod Lysou - 45. ročník


Rovnako, ako počas predchádzajúcich 44 rokov, sme v auguste organizovali stretnutie – slávností, pri príležitosti aktívneho ozbrojeného vystúpenia obyvateľov Slovenska proti vtedajšej „ľudáckej“ vláde a proti fašizmu ako takému. A aj keď centrom tohto vystúpenia bola Banská Bystrica, i v našom kraji sme zaznamenali aktívnu účasť občanov na tomto ozbrojenom vystúpení. Už na jeseň 1943 sa v lesoch nad obcou začali objavovať ozbrojenci, ktorí sa pridávali postupne k formujúcej sa partizánskej skupine pôsobiacej v tej dobe v okolí obce Matiaška, neskoršie známa ako skupina Čapajev. Táto skupina sa začiatkom marca 1944, po prvýkrát presunula do katastra našej obce, kde zotrvala do apríla 1944. V polovici apríla sa presunula do Čergovského pohoria, odkiaľ sa v júni vrátili späť a usadili a v priestore nad lúkou Lysá, odkiaľ viedli svoje bojové partizánske akcie. Zotrvali v tomto priestore až do 9. septembra 1944. Počas tohto obdobia sa do odbojovej činnosti zapojili i mnohí naši občania, predovšetkým formou pomoci partizánom. Nie je ale cieľom rozoberať historické súvislosti tých dní, ale pripomenúť si samotnú akciu, na ktorej prípravu bolo pracovníkmi OcÚ vynaložené mimoriadne úsilie, za čo im všetkým patrí poďakovanie.
Aby sme si viac pripomenuli historické súvislosti, bol oslovený Klub vojenskej histórie HODOŠÍK zo Stakčína, ktorého členovia pripravili pre prítomných ukážky zbraní a materiálu z tohto obdobia. Záujemcovia dostali kvalitné informácie a veľký záujem, predovšetkým u detí, bola možnosť vyskúšať si historické zbrane pri praktickej streľbe, hoci len perkusnými nábojmi.
Hlavný folklórny program opäť prebiehal pod dirigentskou taktovkou pána Jaroslava Muchu, za čo mu i touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie. V rámci programu už tradične, vystúpila naša Spevácka skupina HERLICA a FS OBLÍK. Okrem nich radosť prítomným svojimi vystúpeniami robili i FS STROPKOVČAN a ĽH Štefana CÍNU zo S. N. Vsi. Najväčším ťahákom však bolo vystúpenie pána Jána AMBROZA s ĽH BORIEVKA.
Poďakovať by som chcel i mnohým sponzorom a zvlášť nášmu tradičnému a zároveň hlavnému sponzorovi, spoločností OZÓN a.s.
Na záver vyslovujem presvedčenie, že i napriek značnej náročností pri zabezpečovaní tohto podujatia, i v rokoch nasledujúcich bude táto akcia nosnou v kultúrno spoločenskom živote našej obce.Futbalový turnaj na „ANNY“

Rovnako, ako v rokoch predchádzajúcich, sme i tohto roku zorganizovali futbalový turnaj na „ANNY“, ktorého sa zúčastnili štyri družstva hráčov zložených predovšetkým z občanov obce Petrovce. Už tradične sa turnaja zúčastnilo družstvo „Ženáčov“, „Skoro ženáčov – ESPAŇA“ a družstvo „Poľovníkov“. Najmladším družstvom, ktoré v turnaji štartovalo, bolo družstvo našich dobrovoľných hasičov. Napriek tomu, že si s nami počasie zašpásovalo, najprv sme mali horúčavu, potom búrku a blato na ihrisku, všetky družstva zápolili zo všetkých síl. Nakoniec prvé miesto obhájilo družstvo „Skoro ženáčov – ESPAŇA“, pred družstvom „Ženáčov“ a „Poľovníkov“. Z hráčov bol najlepší strelcom, so šiestimi gólmi Jakub GAJDOŠ, hrajúci za „Poľovníkov“ a najlepším brankárom so šiestimi inkasovanými gólmi sa stal Martin BALOG, brankár družstva „Skoro ženáči – ESPAŇA“. K úspešnému priebehu turnaja a skvelej atmosfére prispeli naši poľovníci, uvarením skvelého guľáša a členky MS SČK zabezpečením občerstvenia, za čo im všetkým patrí poďakovanie. Už teraz sa tešíme na nový, jubilejný desiaty ročník.


Juniáles 2017

Sobota 23. júna 2017 sa opäť niesla v duchu zábavy a radosti našich najmenších, ale i väčších spoluobčanov. Vedenie obecného úradu v spolupráci s vedením Základnej i Materskej školy, MS SČK, členmi poľovníckej skupiny Petrovce z PZ Lipiny Hanušovce a členmi DHZO pripravili pre deti oslavu ich sviatku a zároveň možnosť zábavy a tanca. Členovia poľovníckej skupiny navarili vynikajúci guľáš a zabezpečili ukážku dravých vtákov, čo prilákalo nielen deti, ale i množstvo dospelých. Členky MS SČK okrem toho, že napiekli výborné koláče, zabezpečili bufet, vytvorili i pracovisko na ktorom sa deti zoznámili so spôsobom poskytovania prvej pomoci. Príslušníci DHZO pútavou formou, vykonali ukážky ich činnosti a pripravili i zaujímavé súťaže s vyhodnotením. Základom celého popoludnia však boli spoločenské súťaže a zábava organizované učiteľmi Základnej i Materskej školy. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zabezpečení a organizácii Juniálesu vyslovujeme i touto formou poďakovanie a veríme, že takáto akcia sa už bude tradične opakovať i v ďalších rokoch.DEŇ MATIEK

 Ako už tradične i tohto roku sme si pripomenuli v druhu májovú nedeľu Medzinárodný deň matiek, ktorý zorganizoval v súčinnosti s Miestnou skupinou SČK Obecný úrad. Deti z materskej i základnej školy si pod vedením svojich učiteliek pripravili veľmi pekné vystúpenia, ktorými potešili všetky prítomné mamky. O dobrú náladu sa postarali i mamy – členky Speváckej skupiny „HERLICA“ a k príjemnému posedeniu prispeli mamy – členky MS SČK, ktoré v dopoludňajších hodinách napiekli chutné kysnuté koláče. Všetkým im patrí naše poďakovanie.

     

     

     

     

     

     


1. MÁJ - SVIATOK PRÁCE

Obecný úrad v úzkej súčinnosti s Dobrovoľným hasičským zborom obce ale hlavne členmi Folklórneho súboru OBLÍK,  pripravili na odpoludnie Sviatku práce akciu „Stavanie mája“. Mládenci, členovia DHZO i FS OBLÍK za doprovodu ďalších členov FS a deti zo Školy tanca pri FS OBLÍK v Petrovciach a z Chmeľova, priniesli vyzdobenú štíhlu jedľu, ako znak prebúdzania sa prírody, pred budovu Obecného úradu. Po požiadaní starostu obce o možnosť postaviť máj pre všetky slobodné dievčatá, ho spoločne, za doprovodu rezkých melódii ľudovej hudby Ferka Pavúka  postavili. K slávnostnej atmosfére tohto dňa význame prispeli vystúpenia detí ale i členov FS OBLÍK pod choreografiou pána Jaroslav Muchu, za čo im i touto cestou vyslovujeme naše poďakovanie. Poďakovanie patrí i členkám MS SČK za prípravu občerstvenia a všetkým členom DHZO i pracovníkom OcÚ, ktorí pre zdarný priebeh tejto akcie, vytvorili primerané materiálne zázemie.  Vychádzajúc zo záujmu občanov, vyslovujeme zároveň presvedčenie, že tohto akciou sa vytvára v obci možno ďalšia zaujímavá  akcia, organizovaním ktorej sa môže vytvoriť tradícia.

     

     

     

     

     

     MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Rovnako, ako po ostatné, i tohto roku si muži z vedenia obce a niektorí členovia DHZO uctili ženy pri príležitosti ich sviatku – MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN. K prítomným ženám sa v úvode prihovoril starosta obce Ing. Bobrik, kde konštatoval, že všetky ženy, ako nositeľky života a ochrankyne domáceho krbu asi zaslúžia našu vďaku s tým, že Medzinárodný deň žien je len jej vyvrcholením. V závere poprial všetkým ženám predovšetkým pevné zdravie, pokoj a radosť v rodinách. Prítomní poslanci OZ, pracovník OcÚ a príslušníci DHZO odovzdali všetkým prítomným ženám kvet a ponúkli občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala skupina Prešovských heligonkárov.

         

         

         

         
                             

Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk