Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

kalendar zvozu odpadu


Voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 - komunálne voľby 10.11.2018 - informácie:

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB SÚ ZVEREJNENÉ V ČASTI SAMOSPRÁVA.

  Voľby do orgánov samosrávy v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. - informácia pre voliča
 
Predpokladaný počet obyvateľov ku dňu konania volieb - zverejnenie
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do miestnej volebnej komisie
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu  pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Petrovciach v roku 2018
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Petrovce v roku 2018
 
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - kandidáti
  Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - voliči
  Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - volebné komisie 


Návrh rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Bol zverejnený návrh rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 - bližšie info:


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA
na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce
spolu s 3 prílohami (Plnomocenstvo, Rokovací a volebný poriadok, Stanovy)
Povánka:      Plnomocenstvo:       Rokovací a volebný poriadok      Stanovy
Všetky informácie sú priebežne zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY a tiež v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY.

Mierové slávnosti pod Lysou - 46. ročník

5. augusta 2018 úspešne prebehli Mierové slávnosti pod Lysou, ktoré boli zároveň oslavami 74. výročia SNP.
Do obdobia, kedy na našom území operovala partizánska skupiny Čapajev, prítomných pomyselne uviedli členovia Klubu vojenskej histórie HODOŠÍK zo Stakčína. Pre účastníkov Mierových slávnosti pripravili a vykonali ukážku prepadnutia nemeckej vojenskej hliadky partizánmi. Výstroj a výzbroj a hlavne postup, akým bola ukážka vykonaná nás „preniesla“ do obdobia 2. svetovej vojny a aj keď dnes naša generácia nedokáže reálne posúdiť, ako to vtedy vyzeralo, čo je veľmi dobré, ukážkou sme boli upozornení na krutosť tej doby. Vyjadrujeme presvedčenie, že všetci prítomní si želajú mier a nik by nechcel, aby on sám či jeho príbuzní boli nútení so zbraňou v ruke bojovať za to, čo je pre nás dnes samozrejmosťou. Zároveň pripomíname, že tieto udalosti by sme mali mať stále na pamäti, pripomínať si ich, aby sme na krutosť tej doby nikdy nezabudli.
Po vykonanej ukážke privítala moderátorka účastníkov behu vďaky Petrovce – Dukla – Petrovce. Po slovenskej hymne a príhovore starostu obce Ing. Miroslava Bobrika a člena ústrednej rady SZPB Ing. Jána Uhríka, prítomných divákov svojimi vystúpeniami zaujali i potešili folklórne súbory a skupiny. V rámci programu, ktorého scenár pripravil a zároveň úspešne režíroval pán Jaroslav Mucha a na vysokej úrovni moderovala pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková, predviedli svoje umenie FS Rozsutec zo Žiliny, FS Prešovskí heligónkami, cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, FS Oblíček a Oblík z Hanušoviec a naša ženská spevácka skupina Herlica. Kvalitou svojich vystúpení potešili nielen priaznivcov folklóru, ale i všetkých prítomných divákov, ktorí sa účinkujúcim odmieňali potleskom ktorým žiadali prídavok.
Toto všetko by však nebolo možné realizovať bez dôkladnej a náročnej prípravy materiálno technického zabezpečenia za čo poďakovanie i touto formou si zaslúžia pani Adamová, pani Gajdošova a páni Milan Čurlik, Ján Sciranka, Dušan Orečný a Andrej Štofan. Okrem toho by sme chceli vyzdvihnúť ochotu a poďakovať sa za pomoc našim sponzorom. Hlavným sponzorom už tradične je spoločnosť OZÓN, a.s. Ďalšími dôležitými a významnými sponzormi boli spoločnosti C.M.R. Slovakia a DÚHA a.s. Okrem týchto nás sponzorský podporili Ing. Jozef Kovalčík z Kračúnoviec, Ing. Eduard Leňka z Bratislavy, Komunálna poisťovňa a.s., Mgr. Marián Vaško z Raslavíc, p. Miroslav Pilát z Remenín, PZ Lipiny Hanušovce nad Topľou, p. Anna Džomeková z Hanušoviec nad Topľou, Mgr. Peter Pipa z Trebišova, p. Jozef Kočiško Hanušoviec nad Topľou, Ing. Michal Balog z Prešova, p. Viktor Pavlík z Petroviec, MS SČK Petrovce, p. Juraj Velčko z Petroviec, p. Ľubomír Tabaka z Hanušoviec nad Topľou, p. Miroslava Mihaľova z Petroviec, p. Milan Husivarga z Hanušoviec nad Topľou a OcÚ Vyšný Žipov. Ešte raz všetkým ďakujeme.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


VÝBEROVÉ KONANIE

Obec Petrovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Petrovce.
Bližšie informácie:


Juniáles 09.06.2018

Opäť sa ukázalo, že viacej ľudí, ak sa zjednotia a robia s rovnakým cieľom jednu vec, dokážu to spraviť rýchlejšie i kvalitnejšie. Príkladom i potvrdením je úspešne zvládnutý JUNIÁLES, ktorý dňa 9. júna 2018 organizovali zamestnanci OcÚ v úzkej súčinnosti s výborom MS SČK, členmi PZ Lipiny, skupiny Petrovce, členmi DHZO a v žiadnom prípade nemôžem opomenúť pedagogický zbor Základnej i Materskej školy. Že sme pri jeho organizovaní zvolili správnu formu nasvedčuje fakt, že každým rokom sa zvyšuje počet zúčastnených, ale hlavne radosť, spokojnosť a úsmev na tvárach našich detí, ktoré sa aktívne zapájali do všetkých pripravených akcii a súťaží. Za pomoc pri organizovaní i samotnom zabezpečení všetkým ďakujem a verím, že i v nasledujúcich rokoch bude táto akcia úspešne organizovaná.

  

     

     

     

     

     

     

     


6. máj 2018 – stavanie MÁJA

Po vzájomnom dohovore a v úzkej súčinnosti s FS OBLÍK, výborom MS SČK a DHZO vedenie obce opätovne zorganizovalo stavanie mája. Napriek tomu, že sa táto akcia teší značnej pozornosti občanov, ku konštatovaniu, že sa jedná o tradíciu, nakoľko sme zaznamenali ešte len druhý ročník, ešte hovoriť nemôžme. Avšak bohatá aktívna účasť folkloristov, ktorí potešili prítomných svojimi vystúpeniami, ale i zástupcov miestnych spoločenských organizácii vytvára predpoklad vybudovania úspešnej tradičnej akcie. Za aktívny prístup patrí poďakovanie všetkým, čo sa na príprave i priebehu aktívne zúčastnili.

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

11. marca 2018 už po štvrtý krát zorganizovali muži, starosta obce, poslanci OZ, zamestnanci obce a členovia DHZO, oslavu MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN. Na túto oslavu boli pozvané všetky ženy a prevažná väčšina svoju účasť i potvrdila. Vývoj udalostí v obci nakoniec prinútil organizátorov zmeniť termín konania a i mnohé ženy sa nakoniec z objektívnych dôvodov na oslave nezúčastnili.
I napriek tomu je možné konštatovať , že cieľ akcie, ktorým bolo uctiť si všetky ženy, bol naplnený. O obsluhu, rovnako ako po ostatné roky sa postarali muži a o zábavu sa starali členovia FS GAŠTANKA zo Strážskeho.

    

    

    

    

    

    

    


TROJKRÁĽOVÝ PLES 2018

Po nultom – testovacom plese MS SČK v spolupráci s OcÚ zorganizovali 1. ročník TROJKRÁĽOVÉHO PLESU. Ťažisko práce pri jeho organizovaní i vlastnom zabezpečení prevzali členky MS SČK, vrátane pracovníčok OcÚ, za čo in všetkým patrí poďakovanie. Ohlas u hostí bol mimoriadne priaznivý, čo vytvára predpoklad pre rozvoj ďalšej veľmi peknej akcie podporujúcej rozvoj kultúrnych tradícii a utužovania medziľudských vzťahov. Samozrejme, že pri zabezpečovaní tak náročnej akcie je priestor i na menšie nedostatky. I v našom prípade, napriek výnimočnosti celej akcie, sme opomenuli na dôležitú vec a tou bolo zabezpečenie jej zdokumentovania, čo však nie je až tak dramatické a neovplyvnilo to samotnú úroveň zábavy. Ešte raz vyslovujem veľké poďakovanie všetkým čo sa na príprave i vlastnej organizácii podieľali.

          

   

    

          


PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ NA ROK 2018:


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk