Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

kalendar zvozu odpadu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ PetrovceUPOZORNENIE Z OÚ

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor -upozorňuje na povinnosť zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.
Bližšie informácie:

ZVEREJNENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Obec zverejnila schválený rozpočet obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022.
Bližšie informácie:


 POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 09.12.2019 o 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy Petrovce.
Bližšie informácie - viď. pozvánka:  
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, program, zasadaní, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA.


ZVEREJNENÝ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020

Obec zverejnila NÁVRH rozpočtu obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022.
Bližšie informácie:


ZVEREJNENÉ DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI

Obec zverejnila schválený dokument Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb. Bližšie informácie:

a tiež Správu o plnení úloh KPSS obce Petrovce za rok 2018. Bližšie informácie:


ZVEREJNENÝ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Obec zverejnila schválený nový územný plán obce.
Bližšie informácie v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / ÚZEMNÝ PLÁN OBCE.


 Zverejnené schválené VZN a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Dňa 08.10.2019 boli zverejnené:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 14/2019:
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce
(Všetky informácie týkajúce sa VZN sú zverejňované v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY.)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce (Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu )
(Všetky informácie týkajúce sa VZN sú zverejňované v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY a ďalšie informácie týkajúce sa územného plánu obce sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / ÚZEMNÝ PLÁN OBCE)

DODATOK č.1/2019 k všeobecnému nariadeniu obce Petrovce č. 11/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriadení pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup potravín

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK multifunkčného ihriska Petrovce


Zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dňa 02.10.2019 bola zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Výstavba detského ihriska pri materskej škole, súpisné číslo 114“
Bližie informácie: Výzva na predkladanie ponúk: , prílohy k výzve na predkladanie ponúk: zip


Zverejnená VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 24.09.2019 bola zverejnená VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o. - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“

Bližie informácie: verejná vyhláška: , príloha - mapa IBV Petrovce - rozšírenie NN vedenia:

Všetky informácie týkajúce sa výziev, verejných vyhlášok a oznamení sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE/ VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY


Zverejnený návrh VZN 014/2019

Obec Petrovce 10.09.2019 zverejnila NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 014/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri základnej škole Petrovce.

Bližšie informácie: návrh

Všetky informácie týkajúce sa VZN sú zverejňované v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY.


Zverejnený návrh Dodatku 1/2019 k VZN 11/2017

Obec Petrovce 04.09.2019 zverejnila NÁVRH - DODATOK č. 1/2019 k všeobecnému nariadeniu obce Petrovce č.11/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriadení pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup potravín.

Bližšie informácie: návrh

Všetky informácie týkajúce sa VZN sú zverejňované v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY.


Zverejnený návrh VZN

Obec Petrovce 02.09,2019 zverejnila NÁVRH : Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce.

Bližšie informácie: návrh , prílohy zip

Všetky informácie týkajúce sa VZN sú zverejňované v časti ĎALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY.


Zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dňa 19.08.2019 bola zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Dom smútku – rekonštrukcia a obnova“
Bližie informácie: Výzva na predkladanie ponúk: , prílohy k výzve na predkladanie ponúk: zip


POZVÁNKA NA PARTIZÁNSKE CHODNÍČKY

Partizánske chodníčky 2019


POZVÁNKA NA VÝSTUP NA OBLÍK


Zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dňa 02.05.2019 bola zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Petrovce“.
Bližšie informácie: Výzva na predkladanie ponúk: , prílohy k výzve na predkladanie ponúk: zip

POZVÁNKA NA INFORMAČNÚ PREDNÁŠKU O KOMPOSTOVANÍ


ZVEREJNENÝ NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PETROVCE

Sprievodná správa: Textová a tabuľková časť: zip   Výkresová časť: zip
 


OZNÁMENIE Obecného úradu Petrovce - prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 1

Obec Petrovce oznamuje verejnosti, že prerokovanie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2019 o 14:00 hod. v priestoroch obecného úradu.
Bližšie informácie:


OZNÁMENIE Okresného úradu Vranov nad Topľou

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor zverejňuje
Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav Petrovce
Bližšie informácie:


POZVÁNKA

Milé Petrovčanky,
srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie,
spojené s divadelným predstavením „Laska po vichodňarsky“
v podaní ľudového divadla
KLUD - kladzanské ľudové divadlo

Posedenie je naplánované na sobotu 9.3.2019 o 16:00 hodine v sále kultúrneho domu.

Tešíme sa na príjemne strávený čas vo Vašej spoločnosti a prajeme Vám, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, všetko najlepšie.
Ing. Ján Jenčo, starosta obce a obecné zastupiteľstvo


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019

  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 - informácie pre voliča
  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 - usmernenie obcí k splneniu povinnosti
  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej komisieVoľby prezidenta SR 2019

  Voľby prezidenta SR 2019 - informácie pre voliča
  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej volebnej komisie
  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

UPOZORNENIE NA NOVÉ POVINNOSTI NÁJOMCOV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor upozorňuje, že pri nájme poľnohospodárskej pôdy vznikaju nájomcom nové povinnosti. Podrobnejši info -  Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom:VÝBEROVÉ KONANIE:

 
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy Petrovce


Rozpočet obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Bol zverejnený rozpočet obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 - bližšie info:


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk