Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

kalendar zvozu odpadu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce


Zverejnené dokumenty

Dňa 16.12.2020 obec zverejnila dokumenty schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020:

 DODATOK č. 1 k VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019

DODATOK č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce

ROZPOČET obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

 15.12.2020 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu
Bližšie informácie - viď. pozvánka:  
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, program, zasadaní, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA
.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA z 03.12.2020

Obec Petrovce zverejnila 03.12.2020 verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu: „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“
Príloha č. 1:  Kompostáreň - Situácia širších vzťahov
Príloha č. 2:  Kompostáreň - Situácia záberu pozemku


Zverejnený nový obecný dokument

Dňa 27.11.2020 obec zverejnila nový dokument - upravený NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN obce č.004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce.


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Petrovce 18.11.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie cenových ponúk - Zákazka z nízkou hodnotou - Asanácia objektu starej sýpky na parcele 309 v obci Petrovce
Príloha k Výzve na predkladanie cenových ponúk


Informácie k Celoplošnému testovanie obyvateľov v obci Petrovce v sobotu 21.11.2020 a nedeľu 22.11.2020


Zverejnené nové obecné dokumenty

Dňa 11.11.2020 obec zverejnila nové dokumenty:

NÁVRH ROZPOČTU obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023

NÁVRH DODATKU č. 1 k VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019

NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce


 BOJ PROTI KORONAVÍRUSU - nové opatrenia zverejnené 22.10.2020
Povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020 a usmernenie k africkému moru ošípaných

RVPS Vranov nad Topľou vydal usmernenie k africkému moru ošípaných - infoleták
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných, aby nedochádzalo k zavlečeniu vírusu k domácim ošípaným - nekomerčné farmy

RVPS Vranov nad Topľou upozorňuje na povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020.
Vyhláška MPRV SR z 13.01.2012 o identifikácii a registrácii ošípaných
Príloha č. 1: Registrácia chovu - s 1 ošípanou na domácu spotrebu
Príloha č. 2: Registrácia chovu - fyzická osoba word dokument
Príloha č. 3: Registrácia chovu - farmy


ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR vydal tlačovú správu k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Petrovce 21.09.2020 zverejnila Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Živičná úprava MK – Petrovce“ , príloha - 1528 - Živičná úprava obecný úrad Petrovce (xlsx) , príloha - Výkaz výmer (xlsx)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA ZO DŇA 16.09.2020

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal o Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Čierna hora - verejnou vyhláškou

Všetky informácie sú zverejňované v časti:
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY


VEREJNÁ VYHLÁŠKA ZO DŇA 14.09.2020

Obec Petrovce zverejnila Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ spojené s kolaudačným konaným a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou
Príloha - výkresová časť - situácia 1
Príloha - výkresová časť - situácia 2

Všetky informácie sú zverejňované v časti:
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY


POZVÁNKA na výber futbalistov 8-14 rokov


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 23.07.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu.
Bližšie informácie - viď. pozvánka:  
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, program, zasadaní, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA.Zmeny vo zvozovom kalendári od 1.7.2020

kalendar zvozu odpadu


POZVÁNKA NA VÝSTUP NA OBLÍK


Zverejnený návrh Záverečného účtu obce za rok 2019

Obec 18.05.2020 zverejnila návrh Záverečného účtu obce za rok 2019. Bližšie informácie:


Uvoľnenie opratení proti koronavírusu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 06.06.2020:
-   Hromadné podujatia
-   Opatrenia prevádzky


ZÁMER Obce Petrovce predať pozemok vo vlastníctve obce

Obec zverejnila 04.05.2020 svoj zámer predať pozemok vo vlastníctve obce. Bližšie informácie:


ZÁPIS DETÍ DO MŠ PETROVCE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

    Informácie o zápise detí do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021
   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021


MIMORIADNE: OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI (8.-13. apríla 2020)

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území SR platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne

od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).

Toto uznesenie platí aj pre Policajný zbor, ktorý sa ním musí riadiť, nie je to uznesenie, ktoré nariadil Policajný zbor - preto nie je možné zabezpečiť odpovede na vaše otázky ohľadom mimoriadnych opatrení v mene Policajného zboru.

ZAKAZUJE SA:

 • Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

 • Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej)

VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:

 • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR)

 • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá

 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby

 • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby

 • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

PÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU:

 • Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

 • Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

 • Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať

 • Policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou

 • Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

 • Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

 • Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, ktorý nepôjde do práce, ale napríklad nakupovať do iného okresu, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

 • Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

 • Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

VŠETKY ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Čítajte pozorne tento status: https://bit.ly/KORONA-POLICIA

Na uvedenom odkaze nájdete aj tieto informácie:

 • situáciu na hraničných priechodoch SR

 • informácie o povinnej štátnej karanténe a o výnimkach

 • informácie pre Slovákov v zahraničí o situácii v danej krajine

 • výnimky pre pendlerov z prihraničných oblastí

 • informácie o vybavovaní dokladov, STK a ďalších úkonov

 • zoznam všetkých platných mimoriadnych opatrení

 • ďalšie užitočné odkazy, linky na stránky a kontakty


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIARU

  


S
AD - upozornenie na zmeny v doprave

SAD Humenné

V termíne, kedy nie je obmedzený pohyb a neplatí zákaz vychádzania platí mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov.
Aktuálne CP sú zverejnené na stránke dopravcu SAD Humenné, a.s.:
https://www.sadhe.sk/pravidelna-dopravaKORONAVÍRUS - infografiky

                          


KORONAVÍRUS - informácie z Ministerstva školstva SR

     


KORONAVÍRUS - usmernenia

  


KORONAVÍRUS - opatrenia - prehľad

       
       
 

OZNÁMENIE FIRMY KOSIT a.s. - pozastavenie zvozu triedeného odpadu predĺžené do 15.04.2020

  INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO NR SR 2020

  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

 
Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 
Informácie pre voliča

(Všetky informácie týkajúce sa VOLIEB DO NR SR V ROKU 2020 sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY.)AKO TRIEDIŤ ODPAD


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2020:

kalendar zvozu odpadu

Ako triediť odpad -  informačný materiál pre občanov:


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2020 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk