Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Rok 2017

Dátum

Predmet Detaily
15.09.2017 Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
11.09.2017 Vyhodnotenie ponúk - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
31.08.2017 Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
27.06.2017 SÚŤAŽ - ZHOTOVENIE STAVEBNÝCH PRÁC
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce
(Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 116 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Detaily:
PDF súbor - SÚŤAŽNÉ PODKLADY
ZIP súbor - Kompletná dokumentácia


zip
26.06.2017 Vyhodnotenie cenových ponúk k výzve Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
08.06.2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
28.04.2017 Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa.

Rok 2016

Dátum

Predmet Detaily
20.7.2016 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou.

22.1.2016 Zverejnenie a výzva vydaná Slovenským inšpektorátom životného prostredia:
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Rok 2015

Dátum

Predmet Detaily
- -

-

Rok 2014

Dátum

Predmet Detaily
27.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(nahradzuje výzvu zo dňa 08.01.2014):
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - návrh zmluvy
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - formulár návrhu ceny - cenovej ponuky

08.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(bola nahradená novou výzvou dňa 27.01.2014 - vid. vyššie)

-

Rok 2013

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2012

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2011

Dátum

Predmet Detaily
29.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÝ DOZOR
10.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - zákazky s nízkou hodnotou - PRIESKUM TRHU

Rok 2010

Dátum

Predmet Detaily
27.12.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÉ PRÁCE
04.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk