Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
     
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Rok 2018

Dátum

Predmet Detaily
10.12.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce
zip
29.11.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce
02.10.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA:
Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia
účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce
spolu s 3 prílohami
(Plnomocenstvo, Rokovací a volebný poriadok, Stanovy)
27.09.2018 Verejná vyhláška - Predĺženie platnosti stavebného povolenia - stavba: „Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu“
21.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce
zip
20.09.2018 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Petrovce v roku 2018
18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Petrovciach v roku 2018
10.09.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu  pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018
27.08.2018 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do miestnej volebnej komisie
27.08.2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
22.08.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia o upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou
17.07.2018 Predpokladaný počet obyvateľov ku dňu konania volieb - zverejnenie
17.07.2018 Voľby do orgánov samosrávy v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. - informácia pre voliča
22.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Obnova pamätníka
04.06.2018 Oznámenie MF SR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 204 zo dňa 03.05.2018
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce
19.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk Obnova pamätníka
22.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu
18.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce
18.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky  Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina
17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi
17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu
16.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk  Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány
07.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce
30.04.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu
08.03.2018 Verejná vyhláška:
Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Petrovce
+ Obvod projektu JPÚPetrovce

22.02.2018 Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rohodnutia o využití územia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "Multifunkčné ihrisko"
12.02.2018 Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
16.01.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania. Verejná vyhláška - návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "MULTIFUNKČNÉ IHRISKO" na pozemku k.ú. Petrovce

Rok 2017

Dátum

Predmet Detaily
15.09.2017 Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
11.09.2017 Vyhodnotenie ponúk - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
31.08.2017 Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
27.06.2017 SÚŤAŽ - ZHOTOVENIE STAVEBNÝCH PRÁC
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce
(Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 116 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Detaily:
PDF súbor - SÚŤAŽNÉ PODKLADY
ZIP súbor - Kompletná dokumentácia


zip
26.06.2017 Vyhodnotenie cenových ponúk k výzve Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
08.06.2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
28.04.2017 Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa.

Rok 2016

Dátum

Predmet Detaily
20.7.2016 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou.

22.1.2016 Zverejnenie a výzva vydaná Slovenským inšpektorátom životného prostredia:
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Rok 2015

Dátum

Predmet Detaily
- -

-

Rok 2014

Dátum

Predmet Detaily
27.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(nahradzuje výzvu zo dňa 08.01.2014):
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - návrh zmluvy
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - formulár návrhu ceny - cenovej ponuky

08.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(bola nahradená novou výzvou dňa 27.01.2014 - vid. vyššie)

-

Rok 2013

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2012

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2011

Dátum

Predmet Detaily
29.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÝ DOZOR
10.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - zákazky s nízkou hodnotou - PRIESKUM TRHU

Rok 2010

Dátum

Predmet Detaily
27.12.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÉ PRÁCE
04.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk